Politika integrovaného systému

Politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vedení společnosti AZclean s.r.o. usiluje o maximální kvalitu poskytovaných produktů a přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souvislosti se svou podnikatelskou činností v oblastech: 

  • Úklidové služby
  • Facility Management
  • Nákup a prodej hygienických materiálů

Všichni pracovníci společnosti AZclean s.r.o. se zavazují k plnění následujících záměrů: 

  1. Kvalitu poskytovaných služeb chápeme jako důležitou součást podnikatelského úspěchu. 
  2. Trvalou součástí našeho chápání jakosti je rovněž péče o vysokou kvalifikaci všech zaměstnanců společnosti i stálých dodavatelů.
  3. Nedílnou součástí našich záměrů je spokojenost našich zákazníků a soulad činností společnosti s požadavky právních předpisů.
  4. Neustále zlepšovat systém managementu kvality, BOZP a životního prostředí, zlepšovat celkový environmentální profil a pracovní prostředí na základě důrazu na prevenci.
  5. Systémem pravidelných kontrol a školení zvyšovat povědomí pracovníků a dodavatelů o dopadech činností na životní prostředí a o rizicích spojených s jejich činností a požadavcích BOZP.

Vedení společnosti se zavazuje tyto aktivity zabezpečovat dostupnými nezbytnými zdroji. Veškeré procesy, které mohou mít vliv na kvalitu, životní prostředí a BOZP jsou jasně identifikovány a jsou systematicky zlepšovány jejich dopady a související rizika.

Všichni pracovníci se zavazují k dodržování provozních a bezpečnostních předpisů, pořádku na pracovišti a technologické kázni a v neposlední řadě k aktivnímu přístupu ke zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při plnění pracovních úkolů.

Vydal: Martin Smolař

Vydáno v Liberci, dne 4.1.2016

Certifikáty

Zavedli jsme a certifikovali systém managementu jakosti (QMS) ve shodě s požadavky normy ISO 9001

certifikat

Zavedli jsme a certifikovali systéme environmentálního managementu (EMS) ve shodě s požadavky normy ISO 14001

certifikat

Zavedli jsme a certifikovali systém managementu BOZP (SMBOZP – OHSMS) ve shodě s požadavky normy OHSAS 18001

certifikat

Jsme pojištěni

certifikat

Případná vzniklá škoda při výkonu služby na částku

30.000.000 Kč